Intensieve Behandel Eenheid Forensische Kinderpsychiatrie, For- K

 

Behandelende arts

Dr. De Man en Dr. Van Lysebeth

Tel. 056/245337

 

Contactpersonen

Voor algemene info: coördinator Mevr. Leila Nadji (056/245202)

Voor aanmeldingen: Mevr. Dorine Tack (056/245262)

Voor info omtrent opgenomen jongeren: Mevr. Elien Timmerman (056/245354)

 

Doelgroep

Inclusiecriteria:

-       Jongens tussen 12 en 18 jaar

-       MOF- dossier met beschikking van de jeugdrechter

-       Vermoeden van een psychiatrische problematiek

-       Na intake is de jongen bereid tot opname

-       De Nederlandse taal beheersen

 

Exclusiecriteria:

-       IQ minder dan 70

-       Seksuele delicten als primair probleem

-       Verslavingsproblematiek als primair probleem

 

Bovenstaande exclusiecriteria zijn richtlijnen. Dit wil zeggen dat  we bij aanmelding steeds  een inschatting maken van elk individueel dossier.

 

Werking

Algemene aspecten

      Capaciteit: 7 behandelbedden en 1 hervalbed (= crisisbed voor jongeren die reeds op een For-K verbleven hebben)

      Volledige hospitalisatie

      Opnameduur: 6 maanden maximaal, verlengbaar met 6 maanden (tenzij anders beschreven in de beschikking)

 

Aanmelding en intake

Om tot een opname te komen worden volgende stappen gezet:

a)     De aanmelding voor de opname gebeurt via de consulente van desbetreffende jeugdrechtbank

b)    Ontvangst van relevante informatie:

·         Bij telefonische aanmelding:

o    Algemene gegevens van de jongen (naam, domicilie-adres, geboortedatum, moedertaal)

o    Gerechtelijk dossier (MOF/POS)

o    Hulpvraag

o    Aanmeldingsklacht

o    Hulpverleningsverleden

o    Middelengebruik

o    Schoolsniveau en verleden

o    Verstandelijke vermogens

o    Context

o    Gegevens van de verwijzer en betrokken jeugdrechter en consulent

·         Het maatschappelijk onderzoek

·         Verslaggeving Centrum Leerlingen Begeleiding (indien mogelijk)

·         Verslaggeving van eerdere hulpverlening (indien mogelijk)

c)     Gesprek met de jongere en de context (familieleden en/of begeleiders) en een rondleiding op de afdeling met toelichting over de werking van de Patio

d)    Overleg met het opname team

e)     Terugkoppeling van de beslissing naar de betrokken consulent

 

Opnameverloop

-       De eerste 6 weken van de opname is er een observatieperiode waarin er een psychiatrisch onderzoek plaatsvindt, gesprekken met context, observaties tijdens  individuele sessies en groepssessies ( psychotherapie, dramatherapie en ergotherapie), observaties tijdens het leefgroepsgebeuren en een medisch- somatisch onderzoek

-       Na 6 weken is er een multidisciplinaire stafvergadering met als doelstelling diagnose, advies, opstellen behandelplan en zorgtraject

-       Bespreking en advies aan de consulent en aan de ouders

-       Concretisatie en uitwerking behandelplan en zorgtraject

 

Behandelprogramma

a. Een behandelplan gericht op:

- de psychiatrische problematiek

- de agressieproblematiek

b. Dit uit zich in een stappenprogramma met opbouw van verantwoordelijkheden en vrijheden

c. Aan de hand van een multidisciplinair behandelplan

d. In een sterk gestructureerde setting, 7 dagen op 7, met:

- individuele therapieën

- groepstherapieën

- leefgroepwerking

- contextwerking

- medicatie- opvolging

- somatische zorg

- onderwijs

- samenwerking met de jeugdrechter en de consulent

- samenwerking met andere hulpverleningsdiensten

e) Werken aan reďntegratie:

- verblijfsplaats

- daginvulling en activiteit