zorgaanbod

De Patio is gespecialiseerd in de diagnosestelling en behandeling van jongens tussen 12 en 18 jaar met een juridisch statuut (MOF) en een (vermoeden van) psychiatrische problematiek. De Patio voorziet in kwaliteitsvolle therapie op maat van de jongere tijdens een langdurige, intensieve en multidisciplinaire behandeling. 

 

Multidisciplinaire aanpak

medicamenteuze behandeling

Indien aangewezen stelt de psychiater medicatie voor als onderdeel van het  behandelplan. Bij vragen over medicatie kunt u steeds terecht bij uw psychiater of de groepsleiding.

psychotherapeutische behandeling

Tijdens uw opname wordt u nauw opgevolgd door de psycholoog die verbonden is aan de afdeling, onder de vorm van gesprekstherapie.

medisch-somatische behandeling

Naast de aandacht voor het psychisch welbevinden worden ook lichamelijke klachten opgevolgd door de psychiater samen met de huisarts die verbonden is aan de afdeling.

ergotherapeutische behandeling

In de ergotherapie staat het handelen en meer bepaald het werken met materialen centraal. De therapeutische relatie wordt hierbij aangewend om de jongeren zicht te laten krijgen op hun functioneren en op hun innerlijke belevingswereld. Het doen en ervaren van het proces om tot een resultaat te komen, wordt gedragen door de jongere in een samenwerkingsrelatie met de therapeut. Er wordt een gestructureerd kader aangeboden waarin het veilig is om problemen te herkennen of te ervaren en waarbij er ook ruimte is om te falen. Er kan geëxperimenteerd worden met andere attitudes en een andere manier van werken. Ofschoon een goed eindproduct niet steeds een concreet doel is, is het opdoen van een succeservaring vaak een belangrijk middel om meer ik-sterkte te verwerven en voldoende motivatie te behouden of te creëren.

agressie regulatietherapie

Via een intensieve training wordt gepoogd om agressie bij zichzelf te herkennen en te erkennen. Daarnaast beoogt de training om de agressie onder controle te krijgen en ander gedrag in de plaats te stellen. Deze training is een groepstraining.

relatie- en gezinsondersteuning

Tijdens uw opname zorgt onze sociale dienst - samen met de andere teamleden - voor een optimale opvang van uw familieleden en wordt verkend hoe uw familieleden betrokken kunnen worden bij uw behandelproces. Dit gebeurt onder de vorm van ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding waar relevante thema’s bespreekbaar worden gesteld.

morele, godsdienstige en filosofische begeleiding

Een team van pastorale medewerkers is beschikbaar om naast het behandelplan aandacht te hebben voor spirituele en zingevingsvragen naar aanleiding van uw opname. Er kan ook altijd beroep gedaan worden op een vertegenwoordiger van uw godsdienst of levensbeschouwing.

onderwijs

De Patio is samen met De Korbeel een vestigingsplaats van de ziekenhuisschool Zeelyceum De Haan en draagt de naam PaKo.  Dankzij PaKo krijgen de jongeren “onderwijs op maat” van professionele leerkrachten, dit in nauwe samenwerking met de thuisschool waar de jongere ingeschreven blijft.

sociale vaardigheidstraining

Het doel van de SOVA-training is het verhogen van de sociale vaardigheden en de weerbaarheid van jongeren. Het gaat erom dat een jongere zichzelf en de ander respecteert en dat zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid groeit.

muziektherapie

Muziektherapie is een non-verbale, ervaringsgerichte therapie. Het gaat over muziek beleven, elk op zijn eigen manier. Dit gebeurt aan de hand van muziek beluisteren, bestaande muziek naspelen, improviseren, zingen, liedjes schrijven, muzikale spelsituaties, etc.

psychodiagnostiek

Vooral tijdens de observatieperiode van uw opname worden heel wat psychologische testen afgenomen. Deze bieden een meerwaarde bij het in beeld brengen van de problematiek en vormen een basis voor de verder behandeling.

educatieve pakketten

Deze omvatten thema's zoals hygiëne, voeding, seksuele voorlichting, zelfstandigheid...

open geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

open geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer

zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer

Open Geest dagen

Filmpje in samenwerking met radio Quindo
lees meer

Open Geest dagen

We openen de deuren op zondag 8 oktober van 10u-17u.
lees meer

Zorgprogramma's

steeds de gepaste zorg

De Patio beschikt over verschillende zorgprogramma's

  • een intensief residentieel aanbod
  • een kortdurend terugval aanbod
  • een kortdurende crisiswerking (For-K in K)
lees meer